Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS
Logo - PrzyjaznyParczewski.pl

Dom Europy

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9
20-029 Lublin

tel.: +48 508194663
email: domeuropy@lubelskie.pl
Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (działanie 4.2 wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO).


Poniżej przedstawiamy wszytskie działania, które będą realizowane w ramach projektu "Model efektywnego zarządzania systemem uslug publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS"

1. Wykonanie analizy jakości i dostępności oferowanych usług publicznych

Analiza będzie bazowała na badaniach ilościowych i jakościowych i obejmie JST uczestniczące w projekcie. Głównym celem badań będzie uzyskanie pogłębionej wiedzy nt. poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatu i gmin w zakresie oferowanych usług edukacyjnych, zdrowotnych, komunikacyjnych, kulturalnych i informacyjnych. Ważnym elementem badań będzie zbadanie poziomu świadomości i wiedzy władz lokalnych (radnych, urzędników) nt. mechanizmów i narzędzi poprawiających jakość oferowanych usług. W wyniku przeprowadzonych badań powstanie diagnoza społecznego zapotrzebowania na ww. usługi oraz zostanie dokonana hierarchizacja potrzeb w tym zakresie, wraz z określeniem występujących luk i barier w dostępie do tych usług ze strony mieszkańców. Wyniki analizy będą podstawą do przygotowania zestawu działań usprawniających proces świadczenia usług publicznych.

2. Opracowanie narzędzi analitycznych pozwalających na przestrzenne monitorowanie dostępności i jakości oferowanych usług

W ramach tego działania zostaną opracowane i przetestowane narzędzia informatyczne pozwalające na monitorowanie w układzie przestrzennym dostępności i efektywności świadczenia następującego rodzaju usług: edukacyjnych, medycznych, komunikacyjnych, kulturalnych, oraz usługi udostępniania inwestorom i mieszkańcom informacji geodezyjnej i przestrzennej.
Dodatkowo zostanie utworzona aplikacja benchmarkingowa umożliwiająca porównywanie wydatków gmin na poszczególne rodzaje usług publicznych.

3. Opracowanie  i przetestowanie docelowego modelu  monitorowania dostępności i jakości usług publicznych w wymiarze przestrzennym z wykorzystaniem powstałych narzędzi informatycznych

W ramach działania zostanie stworzony i przetestowany docelowy model monitorowania dostępności usług publicznych w partnerskich JST. Powstały model przyjmie formę przewodnika postępowania pokazującego w jaki sposób należy prowadzić analizy przestrzenne dla poszczególnego rodzaju usług. Faza testowania obejmie wykonanie podstawowych analiz na przykładzie konkretnych gmin wraz z wyciągnięciem wniosków i wskazaniem rekomendacji dotyczących optymalizacji procesów świadczenia usług publicznych wpływających na poprawę jakości i dostępności tych usług. W ramach działania zakłada się również przeszkolenie kilkunastu pracowników gmin i starostwa w zakresie stosowania narzędzi informatycznych i prowadzenia analiz, a także udzielenia in niezbędnego wsparcia doradczego. 

4. Upowszechnienie modelu oraz wypracowanych metod i narzędzi  wśród innych jednostek samorządu lokalnego

Działania upowszechniające przyjmą formę zorganizowanej konferencji podsumowującej, w trakcie której zostaną omówione wyniki przeprowadzonych badań, zostanie zaprezentowany opracowany i przetestowany model oraz powstałe analizy przestrzennego. Całość zostanie opublikowana w formie materiałów pokonferencyjnych.
Logo UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.