Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS
Logo - PrzyjaznyParczewski.pl

Dom Europy

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9
20-029 Lublin

tel.: +48 508194663
email: domeuropy@lubelskie.pl

Głównym celem projektu jest zdobycie i upowszechnienie wiedzy nt. możliwości wykorzystania narzędzi analitycznych GIS do efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym.Cel główny będzie realizowany poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

 • Zidentyfikowanie głównych czynników wpływających na jakość oferowanych usług publicznych, a także barier utrudniających dostęp do nich ze strony mieszkańców wybranych gmin i powiatów,
 • Określenie poziomu świadomości i wiedzy władz lokalnych w zakresie mechanizmów i narzędzi poprawiających jakość oferowanych usług,
 • Zbadanie możliwości zastosowania narzędzi analitycznych pozwalających na przestrzenne monitorowanie dostępności i jakości oferowanych usług,
 • Zbadanie wpływu zastosowanych narzędzi i rozwiązań na poprawę jakości i dostępności oferowanych przez JST usług,
 • Zwiększenie wiedzy nt. konieczności stosowania narzędzi informatycznych do monitorowania przestrzennej dostępności usług publicznych wśród innych jednostek samorządu lokalnego.


Wyżej wymienione cele projektu przyczynią się do realizacji celów konkursu, w szczególności:

 • Celu 2 (wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia usług publicznych o wysokiej dostępności i jakości), m.in. dzięki udostępnieniu JTS gotowych
  i przetestowanych rozwiązań i narzędzi analitycznych, opartych na najnowszych technologiach GIS;
 • Celu 3 (wzmocnienie współpracy między JST w zakresie usług publicznych), m.in. poprzez zintegrowany i charakter opracowanych metod i narzędzi, zachęcających gminy i powiaty do analizowania oferowanych usług w wymiarze przestrzennym;
 • Celu 5 (wymiana dobrych praktyk pomiędzy JST), m.in. dzięki zaplanowanym działaniom upowszechniających opracowane i wdrożone w ramach projektu rozwiązania;
 • Celu 6 (pogłębienie i uporządkowanie wiedzy nt. świadczonych usług publicznych oraz wpływu ich jakości i dostępności na rozwój lokalny i regionalny), będzie to możliwe m.in. dzięki przeprowadzonym badaniom, a także dokonanej ocenie efektywności wdrożonych narzędzi analitycznych i metod.


plakat pp maly
Logo UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.