Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS
Logo - PrzyjaznyParczewski.pl

Dom Europy

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9
20-029 Lublin

tel.: +48 508194663
email: domeuropy@lubelskie.pl
Laptop na biurkuPraktyka pokazuje, że 80% decyzji w zarządzaniu gminą podejmowanych jest na podstawie informacji przestrzennych, czyli informacji bezpośrednio lub pośrednio odniesionych do położenia na Ziemi.

Bez informacji przestrzennych administracja publiczna nie może więc funkcjonować.

Decyzje podejmowane podczas realizacji zadań samorządu terytorialnego bardzo często wymagają zestawienia ze sobą informacji, które tradycyjnie przedstawiane były na wielu różnych mapach. Najczęściej wykorzystywanymi informacjami przestrzennymi są:

  • Mapa Ewidencyjna
  • Mapa zasadnicza
  • Miejscowe Plany Zagospodarowania
  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Mapa topograficzna
  • Mapa obszarów chronionych
  • Mapa glebowo-rolnicza
  • Ortofotomapa
Z doświadczenia wynika również, że pracownicy Urzędów zgłaszają zapotrzebowanie na opracowanie map zawierających informacje, które zazwyczaj występują w tabelach np. rozmieszczenie pozwoleń na budowę, rozmieszczenie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, rozmieszczenie ludności.

Umożliwienie sprawnego dostępu pracownikom Urzędu do takiej ilości informacji wymaga zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych, którymi są Systemy Informacji Przestrzennej. Technologia ta pozwala na zintegrowanie danych 
z wielu różnych źródeł (nie tylko map) dzięki wspólnemu mianownikowi jakim jest lokalizacja w przestrzeni. Ten wspólny mianownik powoduje, że GIS staje się centralnym element E-Urzędu spajającym wszystkie inne systemy informatyczne działające 
w Urzędzie.

Wykrywanie samowoli budowlanych

Dzięki możliwości zestawieniu ze sobą dokładnej i aktualnej ortofotomapy przygotowanej ze zdjęć lotniczych z cyfrową mapą ewidencyjną można wykryć wiele nieścisłości. Na przykładzie pokazano ujawnienie dwóch samowoli budowlanych. Na działce A budynek zgłoszony w Ewidencji Gruntów i Budynków jest ok. 3 razy mniejszy niż budynek wybudowany w rzeczywistości. Na działce B znajduje się budynek, który w ogóle nie został zgłoszony. GIS pozwala na minimalizowanie nadużyć co przekłada się na finanse gminy.


Kontrola prawidłowości naliczania podatku od nieruchomości

Dzięki analizie przestrzennej można w bardzo dokładny sposób dla których nieruchomości nieprawidłowo naliczany jest podatek od nieruchomości. Przykład pokazuje, że dla budynku znajdującego się w centrum miasta podatek od nieruchomości naliczany jest jak za grunt rolny (stawka 2,5 razy mniejsza). Podobnych przypadków w skali miasta czy gminy może być więcej. Uszczelnienie systemu podatku od nieruchomości to realne oszczędności dla samorządu.

Identyfikacja nieruchomości bez uregulowanej sytuacji w zakresie gospodarki ściekowej

Mapa przedstawia rozmieszczenie nieruchomości, które korzystają 
z kanalizacji (kolor szary) oraz nieruchomości, dla których podpisane zostały umowy na wywóz nieczystości ciekłych (kolor żółty). Kolorem czerwonym oznaczono nieruchomości 
z nieuregulowaną sytuacją w zakresie gospodarki odpadami. Dalsze postępowanie wykaże przyczyny takiego stanu oraz pozwoli na usunięcie nieprawidłowości. Często właściciele takich nieruchomości pozbywają się nieczystości 
w sposób nielegalny. Bez GIS taką analizę byłoby niezmiernie trudno przeprowadzić.

źródło:24gis.pl
Logo UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.