Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS
Logo - PrzyjaznyParczewski.pl

Dom Europy

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9
20-029 Lublin

tel.: +48 508194663
email: domeuropy@lubelskie.pl
MiastoW celu sprawnego zarządzania przestrzenią miasta czy gminy trzeba posługiwać się nowoczesnymi narzędziami jakimi są narzędzia GIS - umożliwiającymi integrację zasobów danych przestrzennych, analizowanie ich i wykorzystywanie do podejmowania decyzji.

Technologia GIS zaspokaja zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego na zaawansowane rozwiązania w zakresie analiz przestrzennych. Dane o charakterze przestrzennym stanowią ważny element w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennej na poziomach gmin, powiatów i woejwództw. Dodatkowo przepisy międzynarodowe (dyrektywa INSPIRE) i krajowe (ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej) obligują JST do wdrażania systemów GIS. 

Chcąc sprawnie zarządzać przestrzenią miasta czy gminy trzeba posługiwać się nowoczesnymi narzędziami jakimi są narzędzia GIS - umożliwiającymi jednoczesną integrację zasobów danych przestrzennych, analizowanie ich, przetwarzanie i wykorzystywanie do podejmowania strategicznych decyzji.

GIS w gospodarce odpadami:

Geoportal zawierający podstawowe dane przestrzenne jest uzupełnieniem istniejących narzędzi w analizach dotyczących zarządzania gospodarką odpadami. Gis poprawia dostępność danych dla JST wspomagając realizację zadań statutowych. 

Technologia GIS w gospodarce odpadami ma zastosowanie w:
 • analizie lokalizacji obiektów przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów w systemie gospodarki odpadami
 • optymalizacji tras przemieszczania się środków transportu odpadów


GIS w procesie rewitalizacji

Rewitalizacja to skooordynowany proces przeciwdziałania degradacji przestrzeni zurbanizowanej i pobudzanie rozwoju tych obszarów. Rewitalizacja ma na celu kompleksowe działania skierowane na zapobieganie zjawiskom kryzysowym w sferze technicznej, społecznej i ekonomicznej. Systemy GIS pomagają w okresleniu miejsca koncentracji określonych zjawisk, takich jak np. przestępczość, bezrobocie, obszary występowania dużej liczby wykluczonych osób. Aplikacje GIS pozwalają powiązać dane pochodzace z róznych źródeł, zestawić je w przestrzeni i uzyskać syntetyczny obraz różnych cech analizowanej przestrzeni. Prace te można byłoby prowadzić w tradycyjny sposob, ale wymagałoby to dużego nakładu sił. W związku z tym byłby to prces bardzo kosztowny. 
Narzędzia GIS wykorzystywane są od początku do końca procesu rewitlizacji prowadzonego na danym obszarze. Wspierają one takie działania jak:
 • pozyskanie, przetwarzanie oraz łączenie danych,
 • analiza i wizualizacja informacji,
 • zestawienie i porównanie danych
 • budowanie wielokryterialnych modeli decyzyjnych, uwzględniających istotne dla danej społeczności kryteria,
 • automatyzacja procesu delimitacji obszarów kryzysowych,
 • sygnalizacja zachodzących zmian.
Taki program rewitalizacji posiadają: miasto Kraków, Tarnów, Olkusz i Myślenice.


Monitorowanie zmian i kształtowanie krajobrazu miasta

Wykorzystanie komputerowych technologii 3D w planowaniu przestrzennym niewątpliwie przyspiesza i uatrakcyjnia proces projektowy, przenosząc płaskie zapisy,  mapowe do modelu trójwymiarowego. Stosowane w projektach architektonicznych wizualizacje fotorealistyczne pokazują zazwyczaj upiększoną wizję  budynków w zniekształconej perspektywie, z odrealnionymi fasadami i otoczeniem. Z  kolei wizualizacje  urbanistyczne, operujace często prostymi bryłami zabudowy oglądanej z góry, dają schematyczny i pozornie uproszczony widok przestrzeni. Możłiwości "podgladania" przestrzeni i przetwarzania danych 3D, jakie daje aplikacja ArcScene, jest optymalnym pogodzeniem opisanych tendencji, a w połaczeniu z wirtualną makietą miasta - skutecznym narzędziem do badania krajobrazu miasta.

Wyniki analiz GIS służa do przeprowadzenia:

 • analizy widoczności - Analiza pozwala wyznaczyć odcinki ciągów komunikacyjnych lub obszary, z których widoczne / niewidoczne są bryły wskazanych budynków. Na tej podstawie obliczamy m.in. procentowy udział odcinków dróg, z których widać sylwetkę miasta. Usługa obejmuje wykonanie i dostarczenie (w postaci cyfrowej): mapy widoczności budynków;wizualizacji 3D analizowanego obszaru;filmu wideo, na którym zarejestrowany jest widok na obserwowane budynki z poziomu wybranych miejsc obserwacyjnych.
 • analizy zacienienia - Analiza daje odpowiedź na pytanie, w jak długim czasie wskazane obiekty (budynki, dachy, okna, drzewa itp.) są całkowicie lub częściowo zacienione przez obiekty sąsiednie. Badanie dotyczy obiektów istniejących lub projektowanych. Analiza zostaje przeprowadzona dla dowolnego okresu (rok, miesiąc, dzień, itp.) i dowolnej pory dnia. Usługa obejmuje wykonanie i dostarczenie (w postaci cyfrowej): wizualizacji 3D z symbolizacją zacienionych obiektów;tabeli i wykresu przedstawiającego, w jakim czasie określona liczba obiektów jest częściowo lub całkowicie zacieniona (przed realizacją nowej inwestycji i po niej);filmu wideo, na którym zarejestrowany jest ruch cienia w wybranym czasie.
 • analizy planistycznej - Analiza pozwala ocenić badany teren pod kątem jego przydatności do określonych funkcji. Właściwy wybór lokalizacji jest często związany z przygotowaniem szczegółowych kryteriów (np. wysokości, nachylenia stoku i ekspozycji, warunków glebowych i klimatycznych). Wyznaczenie optymalnego miejsca jest wynikiem kompromisu pomiędzy różnymi wskaźnikami, z których każdy może odgrywać inną rolę (średnia ważona). Usługa obejmuje wykonanie i dostarczenie (w postaci cyfrowej): mapy optymalnej lokalizacji (określającej stopień przydatności terenu pod określną funkcję).
 • analizy bezpieczeństwa - Analiza pozwala wyznaczyć punkty obserwacyjne badanego obszaru, z uwzględnieniem wielu kryteriów. Poniżej przedstawiono wyniki analizy, w której przyjęto następujące założenia: minimalna liczba obserwatorów - każde miejsce na trasie ma być widoczne, dla co najmniej dwóch obserwatorów; maksymalny zasięg obserwacji: do 200 metrów. Usługa obejmuje wykonanie i dostarczenie (w postaci cyfrowej): wizualizacji 3D analizowanego obszaru wraz z wyznaczeniem punktów obserwacyjnych; tabeli i wykresu przedstawiającej, za jak duży obszar jest odpowiedzialny każdy z obserwatorów; filmu wideo, na którym zarejestrowany jest ruch obiektu po zabezpieczonej trasie.

Technologia GIS wykorzystywana jest również do tworzenia map akustycznych. Mapy akustyczne  składają się z części opisowej i graficznej. Specjaliści GIS zaangażowani są przede wszystkim w realizację części graficznej. Powinni oni również dostarczyć dane statystyczne o narażeniu ludności na hałas.
Logo UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.