Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS
Logo - PrzyjaznyParczewski.pl

Dom Europy

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9
20-029 Lublin

tel.: +48 508194663
email: domeuropy@lubelskie.pl
TickDobrym przykładem zastosowania systemu informacji przestrzennej jest powiat wrocławski wroSIP, który budowę swojego systemu rozpoczął w 2002r.

Serwis podzielony jest na dwie strefy: publiczną - dla wszystkich użytkowników Internetu oraz autoryzowaną - dla użytkowników posiadających login i hasło dostępu. Serwis wykorzystywany jest do udostępniania danych z operatu ewidencji gruntów i budynków, zarówno w zakresie danych opisowych, jak i geometrycznych, mapowych. Jest również uzywany jako narzędzie do wspomagania zadań statutowych gmin w zakresie nadawania nazw ulic, projektowania numeracji adresowej, publikowania ofert inwestycyjnych. Poprzez przegladarki internetowe pracownicy mają możliwość aktualizowania powiatowej bazy danych zlokalizowanej w PZK, a tym samym internetowego serwisu map.

wroSIP posiada szereg warstw informacyjnych obszaru Powiatu, m.in.: punktów adresowych, osi dróg, kolei, stref inwestycyjnych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, magistral sieci uzbrojenia terenu, rejonów i obwodów statystycznych, stref ograniczonego uzytkowania. Dane te są stale aktualizowane w oparciu o oprogramowanie Esri-ArcGIS ArcInfo, ArcGIS ArcEditor, ArcGIS 3D Analyst, partnerów biznesowych - MapTool, Sonet, Geopard, jak róznież replikowane z baz dziedzinowych. 

Warstwy adresowe wraz z mapą ewidencyjną stanowią swoisty "szkielet przestrzenny" systemu. Baza danych systemu wroSIP jest również stale wzbogacana o dane pozyskiwane z innych źródeł. Zaliczyć do nich można: Bazę Danych Ogólnogeograficznych i zdjęcia lotnicze (ortomapa, 2004 rok) przekazane przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz dane pozyskane w ramach opracowań o czynnikach przyrodniczych dla Powiatu Wrocławskiego.  Współpracuje także z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w celu udostępnienia i obupólnej wymiany danych.

W 2009 roku powstała barwna ortofotomapa Powiatu wraz z numerycznym modelem terenu NMT. W 2010  zrealizowaną kolejną ortofotomapę dla Agencji Restrukturyzacji i Medernizacji Rolnictwa, natomiast w 2012 planowane jest wykonanie wysokorozdzielczej ortofotomapy, mającej  być podstawą opracowania ewidencji dróg i obiektów mostowychdla dróg gmiennych. 

System wroSIP jest zintegrowany z systemem zarządzania Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, funkcjonującym w PZK, dzięki czemu zapewniona jest stała sktualność replikowanych danych oraz obsługa interesantów, rzeczoznawców majątkowych i geodetów w zakresie wydawania materiałow geodezyjnych, zgłaszania prac itd.

W ramach wroSIP prowadzone są prace polegające na standaryzacji planow miejscowych. Wyparcowanie i wdrożenie jednolitego standardu cyfrowego zapisu planów dla całego Powiatu pozwoli na łatwiejsze zapoznanie się z nimi przez wszystkich zainteresowanych. Ułatwi także  ich publikację w pełnej formie w srewisie wroSIP. 

Bardzo waznym zadaniem jest również integracja systemu z systemami Starostwa Powiatowego i urzędów gmin. Wdrożenie mechanizmów wzajemnej wymiany danych pozwoli m.in.: na publikacje danych w serwisie map w postaci dodatkowych warstw informacyjnych, wszelkiego rodzaju decyzji i pozwoleń w układzie przestrzennym. 

Kluczowe korzyści dla jednostek i pracowników administracji publicznej to szybki dostęp do przestrzennego kontekstu wykorzystywanych danych, możliwość ich analizy w niedostępnych wcześniej dziedzinach, łatwość wizualizacji relacji między wieloma różnymi obiektami. Niewątpliwą zaletą jest też dostep dp stale aktualizowanych i utrzymywanych przez SIP Wrocławia warstw referencyjnych, także w postaci słowników, które są coraz szerzej wykorzystywane przez dziedzinowe oprogramowanie urzędu. Wprowadzenie wroSIP przyczyniło się do obnizenia kosztów niektórych procedur, m.in. poprzez stopniową likwidacje formy papierowej map.

wroSIP cieszy się dużą popularnością wśród pracowników urzędów i mieszkańców powiatu. W roku uruchomienia serwisu mapowego zanotowano 24 tyś wejść na stronę www.wrosip.pl. W 2006 było ich 116 tyś. Kolejne lata przyniosły dalszy dynamiczny wzrost liczby użytkowników. W 2010 roku łączna liczba map wygenerowanych w srewisie przekroczyła 112 milionów.


Perspektywy rozwoju SIP-u Wrocławia
W ramach wroSIP kontynuowane będą prace nad kluczowymi kierunkami zainteresowania, czyli standaryzacja mpzp, rozwój i wdrożenie jednolitej bazy adresowej w kolejnych aplikacjach i jednostkach gminy oraz dalsza integracja danych państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Z drugiej strony kładziony będzie nacisk na wzajemną integrację danych pochodzących z różnych jednostek i podmiotów administracji. Oznacza to z jednej strony rozszerzenie dostępu do inter- czy może raczej ekstranetowego zasobu mapowego SIP, a z drugiej - włączanie kolejnych baz i zasobów, które dzięki efektowi synergii zwielokrotnią analityczno-informacyjną wartość tych danych.  Wdrażane także będą aplikacje ułatwiające jednostkom gminy prowadzenie dziedzinowych baz informacji o obiektach przestrzennych, a także ułatwiajace uprawnionym podmiotom pozyskiwanie i integrację tych danych, m.in. za pomocą usług typu Web Service.

źródło: ArcanaGis, numer specjalny 2012


Logo UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.