Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS
Logo - PrzyjaznyParczewski.pl

Dom Europy

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9
20-029 Lublin

tel.: +48 508194663
email: domeuropy@lubelskie.pl

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Projekt pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne.
Projekt pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” jest to projekt kluczowy Samorządu Województwa Lubelskiego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne.

Budowa Infrastruktury Informacji Przestrzennej jest wypełnieniem ustawowego obowiązku tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej, nałożonego ustawą z dnia 4 marca 2010 r.  o infrastrukturze informacji przestrzennej, która jest transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 2007/2/WE z dnia 15 maja 2007 roku zwanej dyrektywą INSPIRE. Przedmiotowa dyrektywa nałożyła na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek zbudowania krajowej infrastruktury informacji przestrzennej na swoim terytorium zgodnie z odpowiednimi, wspólnotowymi przepisami wykonawczymi z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i cywilizacyjnych.

Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej będzie udostępniała dane przestrzenne, które przetwarza Urząd Marszałkowski oraz podległe mu Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne, i które zawierają się w tematach danych przestrzennych określonych w załączniku do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Zbiory danych organów wiodących objęte Regionalną Infrastrukturą Informacji Przestrzennej będą prezentowane na georeferencyjnym tle Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Koordynację budowy Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Marszałek Województwa Lubelskiego powierzył Geodecie Województwa analogicznie  do koordynacji budowy Krajowej IIP przez Głównego Geodetę Kraju.

Poprzez udostępnienie informacji przestrzennych z wielu dziedzin w jednym miejscu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej będzie katalizatorem rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego. W naszym regionie działa wiele instytucji, organizacji, przedsiębiorstw  i indywidualnych inwestorów, którzy do realizacji swoich działań wykorzystują informację  o położeniu i wzajemnych relacjach obiektów i zjawisk występujących na terenie województwa lubelskiego. Do podejmowania przez nie trafnych decyzji pożądana jest informacja aktualna  i wiarygodna.

Samorząd Województwa Lubelskiego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom podjął decyzję o budowie systemu, który umożliwi poprzez Internet powszechny dostęp do danych przestrzennych charakteryzujących teren województwa lubelskiego.

Podstawowe założenia projektu to:

 1. Stworzenie systemu opartego o rozproszone, referencyjne zasoby danych przestrzennych, które są tworzone, aktualizowane i udostępniane poprzez jednostki współtworzące IIP, 
  na których spoczywa ustawowy obowiązek ich przetwarzania.
 2. Udostępnianie możliwości bezpłatnego wyszukiwania i przeglądania informacji przestrzennych dotyczących województwa lubelskiego każdej osobie posiadającej dostęp do Internetu,
 3. Stworzenie możliwości elektronicznej wymiany danych pomiędzy Jednostkami Administracji Publicznej,
 4. Usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej poprzez wspomaganie administracyjnych procesów decyzyjnych i planistycznych, a także zarządzania kryzysowego dzięki stworzeniu możliwości wielopłaszczyznowych analiz danych przestrzennych z wielu dziedzin z poziomu jednego narzędzia programistycznego.
Wartość projektu wynosi 16 923 903,43 zł (całkowite wydatki kwalifikowalne projektu), 
z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 14 385 317,91 zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu.


Budowa RIIP podzielona została na 4 etapy:

 1. Modernizację i Informatyzację Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
  i Kartograficznej - mającą na celu stworzenie w/w tła georeferencyjnego, na którym będą prezentowane pozostałe tematy danych przestrzennych.
 2. Pilotaż systemu RIIPWL – mający na celu połączenie za pomocą usług sieciowych kilku jednostek wchodzących w skład Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, których dane zostały wcześniejszej zidentyfikowane i tematycznie kwalifikują się do włączenia do RIIP.
 3. Pełne wdrożenie systemu RIIPWL – mające na celu połączenie sieciowe oraz interoperacyjną integrację wszystkich jednostek biorących udział w budowie RIIP, gdzie efektem będzie uzyskanie interoperacyjności danych i usług danych przestrzennych. Przedmiotowe dane będą powszechnie dostępne za pomocą usług sieciowych.
 4. Promocja projektu – którego celem jest rozpowszechnienie informacji na temat realizowanego projektu oraz uświadomienie społeczeństwu korzyści wynikających z jego budowy.
Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na koniec 2013 roku.

INSPIRERys. 2 Kolejność realizacji poszczególnych etapów projektu
Logo UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.