Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS
Logo - PrzyjaznyParczewski.pl

Dom Europy

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9
20-029 Lublin

tel.: +48 508194663
email: domeuropy@lubelskie.pl

System Informacyjny Powiatu Parczewskiego

System Informacyjny Powiatu Parczewskiego klik powtał w ramach projektu "Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS" współfinansowanego ze środkjów Unii Europejksiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

System zapewnia dostęp do zasobów mapowych i informacji z zakresu usług publicznych, opisujący powiat parczewski, w tym gminy: Parczew, Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Podedwórze, Siemień, Sosnowica. 

Dostęp do utworzonej aplikacji jest darmowy i dostępny dla każdego przez przeglądarkę internetową klik oraz urządzenia mobilne poprzez stronę przyjaznyparczewski.pl oraz strony internetowe jednostek samorządowych powiatu parczewskiego. Na stronach powiatu należy kliknąć w grafikę z napisem "System Informacji Przestrzennej Powiatu Parczewskiego"

logo-sip-przyjaznyparczewski

Z
apraszamy również do zapoznania się z filmikami instruktażowymi SIP powiatu parczewskiego:

Film 1 Edukacja - Zobacz
Film 2 Kultura - Zobacz
Film 3 Opieka zdrowotna - Zobacz
Film 4 Transport - Zobacz
Film 5 Gospodarka Przestrzenna - Zobacz

a także Przewodnikiem Monitorowania Jakości i Dostępności Usług Publicznych w Powiecie Parczewskim pobierz


SIP Powiatu Parczewskiego pozwala na monitorowanie w układzie przestrzennym dostępności i efektywności następujących usług:    

Usługi edukacyjne: 

Narzędzie informatyczne (analityczne) dla mieszkańców i w postaci aplikacji z mapami ułatwiającymi odnalezienie i wybranie dla dziecka placówki edukacyjnej z uwzględnieniem: granic obwodów szkolnych, odległości od miejsca zamieszkania, czasu dojazdu, ilości dostępnych wolnych miejsc, rejonu objętego dowozem do szkoły (odpowiednio: 3 km – w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów). Narzędzia dla osób zarządzających oświatą obrazujące ilość uczniów w placówkach edukacyjnych w połączniu z danymi nt. tendencji demograficznych i migracji. Narzędzia te posłużą do optymalnego zaplanowania sieci usług edukacyjnych aby były one łatwo dostępne.

Usługi medyczne:

Narzędzie informatyczne (analityczne) dla mieszkańców ułatwiające odnalezienie najbliższej placówki medycznej oferującej pożądane świadczenie i dostęp do określonego specjalisty. Narzędzia informatyczne dla managerów służby zdrowia umożliwiające prowadzenie analiz z zakresu dynamicznie rozwijającej się nauki jaką jest geomedycyna. Narzędzia te na podstawie danych statystycznych będą umożliwiały określenie stopnia ryzyka zachorowalności na poszczególne typy chorób na wybranym obszarze, co pozwoli dostosować sieć placówek medycznych do potrzeb mieszkańców i w konsekwencji ułatwi do nich dostęp.

Usługi komunikacyjne: 

Narzędzie informatyczne w postaci map interaktywnych informujących o przebiegu tras komunikacyjnych, a w przypadku środków transportu wyposażonych w GPS również o bieżącej lokalizacji tych pojazdów, ułatwiających odnalezienie węzłów komunikacyjnych, dworców, przystanków wraz rozkładami jazdy. Narzędzia dla osób zajmujących się organizacją komunikacji pozwalające na efektywne planowanie tras z uwzględnieniem danych statystycznych nt. demografii, potrzeb transportowych, głównych skupisk ludności.

Usługi kulturalne:

Narzędzie informatyczne w postaci aplikacji informującymi o dostępności wydarzeń kulturalnych (jednorazowych i cyklicznych) oraz placówek kulturalnych (domów kultury, bibliotek, galerii sztuki, muzeów, kin, teatrów itp.). Narzędzia dla managerów kultury umożliwiające zbieranie i zarządzanie informacjami o inicjatywach kulturalnych, wytwórcach sztuki ludowej, produktach regionalnych, itp. Informacje te ułatwią planowanie akcji promocyjnych i rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców czy turystów tak aby była dostosowana do ich potrzeb i łatwo dostępna.

Usługi udostępniania inwestorom i mieszkańcom informacji geodezyjnej i przestrzennej:

Narzędzie informatyczne pozwalające na publiczne udostępnienie niezbędnych danych związanych z procesami planowania przestrzennego i inwestycyjnego, w tym punkty adresowe, ewidencja gruntów i budynków, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, itd.

Zakończenie realizacji projektu

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” z końcem 2013 roku kończy realizację projektu pn. „Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Czytaj więcej...

Publikacje opracowane w ramach projektu

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami opracowanymi w ramach projektu:

Diagnoza społecznego zapotrzebowania nat. poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatu i gmin w zakresie oferowanych usług edukacyjnych, zdrowotnych, komunikacyjnych, kulturalnych informacyjnych:
Wstępny Raport z badań terenowych (ilościowych i jakościowych) - służyć będzie do opracowania strategii poprawy jakości i dostępności usług na terenie powiatu parczewskiego  - Pobierz

Zestaw działań usprawniających proces świadczenia usług publicznych:
Strategia dotycząca poprawy jakości i dostepności usług publicznych w powiecie parczewskim - pobierz

Przewodnik pokazujący w jaki sposób nalezy monitorować jakość i dostępność usług przy pomocy utworzonych narzędzi GIS:
3Przewodnik monitorowania jakości i dostępności usług publicznych w powiecie parczewskim - pobierz

Materiały pokonferencyjne
Prezentacje z konferencji: 1prezentacja2prezentacja3prezentacja4prezentacja

Modelowe analizy demonstrujace w jaki sposób nalezy monitorować i optymalizować jakość i dostepność oferowanych usług publicznych:
Film 1 Edukacja - Zobacz
Film 2 Kultura - Zobacz
Film 3 Opieka zdrowotna - Zobacz
Film 4 Transport - Zobacz
Film 5 Gospodarka Przestrzenna - Zobacz

Filmy instruktażowe dla portalu SIP powiatu parczewskiego

Zachęcamy do zapoznania się z którkimi filmami instruktażowymi pokazującymi w jaki sposob dokonywać analiz za pomocą utworzonego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Parczewskiego. 

Poniżej prezentujemy 5 filmów odnoszących się do 5 obszarów tematycznych, tj. edukacji, zdrowia, transportu i komunikacji oraz geodezji i planowania przestrzennego.

Film 1 Edukacja - Zobacz
Film 2 Kultura - Zobacz
Film 3 Opieka zdrowotna - Zobacz
Film 4 Transport - Zobacz
Film 5 Gospodarka Przestrzenna - Zobacz

Podsumowanie konferencji

  12 grudnia 2013 w Parczewie odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Udział w niej wzięli pracownicy samorządowi oraz przedstawiciele instytucji kultury, edukacji, zdrowia oraz firm wszystkich gmin biorących udział w projekcie a także młodzież szkolna z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie i mieszkańcy powiatu parczewskiego. Łącznie w Konferencji uczestniczyło 100 osób.

  Wśród prelegentów znajdowali się:  Wicemarszałek Województwa Lubelskiego - Sławomir Sosnowski, Wiceprezes Stowarzyszenia „Dom Europy” – Radosław Dudziński, Prezes Gis-Expert Sp. z o.o. - Łukasz Prażmo, Prezes Eurocompass Sp. z o.o.- Ryszard Boguszewski oraz Pracownik Geoinformacji, Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS - Piotr Bednarczyk.  

  Celem konferencji była prezentacja działań zrealizowanych w trakcie trwania projektu. Uczestnikom przedstawiono wyniki badań i analiz przeprowadzanych w ciągu ostatniego roku 2013 w powiecie parczewskim. Na podstawie badań została opracowana "Strategia dotyczącą poprawy jakości i dostępności usług publicznych w powiecie parczewskim", którą przekazano w formie publikacji uczestnikom konferencji. Dodatkowo Wykonawca działania odpowiadający za aplikacje przestrzenne przedstawił możliwości prowadzenia analiz przestrzennych przy użyciu powstałego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Parczewskiego. System ten zapewnia dostęp do zasobów mapowych i informacji z zakresu usług publicznych opisujących powiat parczewski, w tym gminy: Parczew, Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Podedwórze, Siemień, Sosnowica. W opracowanym dla uczestników przewodniku zaprezentowano przykładowe analizy przestrzenne, które można wykonać w ramach 5 obszarów tematycznych, tj. edukacji, zdrowia, transportu i komunikacji oraz geodezji i planowania przestrzennego. Analizy dotyczą m.in. rozmieszczenia placówek medycznych i kulturalnych, infrastruktury transportowej, dostępności do różnorodnych obiektów oraz zjawisk statystycznych w przestrzeni powiatu parczewskiego. 

Program konferencji:    
9.30 – 10.00     Rejestracja uczestników
10.00–10.15     Otwarcie konferencji - prof. Andrzej Miszczuk – Prezes Stowarzyszenia "Dom Europy”, kierownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej UMCS
10.15–10.45      Stan i perspektywy cyfrowego rozwoju województwa lubelskiego w kontekście nowej perspektywy finansowej UE 2014 – 2020, Sławomir Sosnowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
10.45–11.15      Prezentacja projektu „Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS”, Radosław Dudziński – Wiceprezes Stowarzyszenia „Dom Europy”, Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
11.15-11.45       Prezentacja Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Parczewskiego, Łukasz Prażmo – Prezes Gis-Expert Sp. z o.o.
11.45-12.15       Przerwa kawowa, poczęstunek
12.15-12.45       Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w kontekście przeprowadzonych badań i kolejnej perspektywy Unii Europejskiej 2014-2020, Ryszard Boguszewski - Prezes Eurocompass Sp. z o.o.
12.45–13.15      Kluczowa rola Systemów Informacji Przestrzennej w administracji samorządowej, Piotr Bednarczyk - Pracownia Geoinformacji, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
13.15- 14.00      Dyskusja i podsumowanie konferencji     


Konferencja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach: "Konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostepności i jakości usług publicznych" organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej

Działanie 4.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO.


Prezentacja projektu - prezentacja pdf.
Prezentacja SIP Powiatu Parczewskiego - prezentacja pdf.
Prezentacja Strategii dot. jakości i dostępności usług publicznych w powiecie parczewskim - prezentacja pdf.
Prezentacja Kluczowa rola SIP w administracji samorządowej - prezentacja pdf.

konferencja1konferencja2konferencja3konferencja4
konferencja5konferencja11
 konferencja14konferencja13

ZAPROSZENIE na konferencję podsumowującą projekt - 12.12.2013 Parczew

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”, zaprasza na konferencję podsumowującą projekt „Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS”.

Czytaj więcej...

Powstał System Informacji Przestrzennej Powiatu Parczewskiego

W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "DOM EUROPY" powstał nowoczesny System Informacji Przestrzennej Powiatu Parczewskiego zapewniający dostęp do zasobów mapowych i informacji z zakresu usług publicznych, opisujących powiat parczewski, w tym : miasto i gminę Parczew, gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Podedwórze, Siemień, Sosnowica. Dostęp do utworzonej aplikacji jest darmowy i dostępny dla każdego przez przeglądarkę internetową oraz urządzenia mobilne pod adresem: http://mapy.gis-expert.pl/lubelszczyzna/parczew_sip/

Aplikacja "Porównaj się" dla JST

Aplikacja "Porównaj się" to komputerowo wspomagany system umożłiwiający ocenę samorzadowych wydatków i przychodów budżetowych poprzez zestawienie z danymi statystycznymi pochodzącymi z innych jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej...

Raport z badań terenowych projektu Przyjazny Parczewski - Portal GIS w Powiecie Parczewskim

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym Raportem z badań terenowych (ilościowych i jakościowych), który będzie służył do opracowania strategii poprawy jakości i dostępności usług na terenie powiatu parczewskiego  - Pobierz

Czytaj więcej...

Relacja ze spotkania w Parczewie

W dniu 02.10.2013r odbyło sie spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Urzędzie Miasta w Parczewie. W spotkaniu realizowanym w ramach projektu "Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzedzi GIS" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 uczestniczyli przedstawiciele władz oraz radni z Starostwa Powiatowego w Parczewie, Urzędu Miasta Parczew oraz Gmin Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Siemień, Podedwórze.

Spotkanie prowadzili - Wiceprezes Stowarzyszenia "Dom Europy" Radosław Dudziński oraz Wykonawca podzadania Prezes Eurocompass sp. z o.o. Ryszard Boguszewski.

Celem spotkania było zaprezentowanie zainteresowanym wyników badań ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców powiatu i zebranie wniosków końcowych dotyczących poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców gmin powiatu parczewskiego w zakresie oferowanych usług edukacyjnych, zdrowotnych, komunikacyjnych, kulturalnych i informacyjnych. 

W wyniku przeprowadzonego spotkania powstanie strategia końcowa obejmująca diagnozę stanu wyjściowego, hierarchizację potrzeb oraz rekomendacje dotyczące poprawy jakości i dostępności oferowanych usług.

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym Raportem z badań terenowych (ilościowych i jakościowych), który będzie służył do opracowania strategii poprawy jakości i dostępności usług na terenie powiatu parczewskiego  - Pobierz


100 2063 100 2064  100 2086 100 2081 100 2091 100 2089
Logo UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.