Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS
Logo - PrzyjaznyParczewski.pl

Dom Europy

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9
20-029 Lublin

tel.: +48 508194663
email: domeuropy@lubelskie.pl

Przyjazny Parczewski

Nowoczesny System Informacji Przestrzennej w powiecie parczewskim


Projekt "Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS" (GIS - Geographic Information System) realizowany jest w ramach działania 4.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. 


Działaniami jest objętych osiem jednostek samorządu terytorialnego powiatu parczewskiego: powiat parczewski oraz gminy: Parczew, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Milanów, Siemień, Jabłoń oraz Sosnowica.


Realizacja zaplanowanych w ramach projektu działań przyczyni się do poprawy sytuacji JST w zakresie stosowania narzędzi informatycznych oraz monitorowania, jakości i dostępności usług publicznych w wymiarze przestrzennym. Zapraszamy do odwiedzenia SIP Powiatu Parczewskiego tutaj


W ramach projektu powstaną:


  • aplikacje internetowe pozwalające monitorować w układzie przestrzennym jakość i dostępność oferowanych usług publicznych,
  • aplikacja benchmarkingowa umożliwiająca porównywanie wydatków gminy na poszczególne rodzaje usług publicznych,
  • strategia rozwoju/poprawy jakości usług publicznych,
  • raport przedstawiający wyniki ankiety badawczej skierowanej do władz lokalnych, urzędników oraz mieszkańców,
  • przewodnik monitorowania jakości i dostępności usług.


Informacje o projekcie

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Działania projektu

Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (działanie 4.2 wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO).

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zdobycie i upowszechnienie wiedzy nt. możliwości wykorzystania narzędzi analitycznych GIS do efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym.

Partnerzy projektu

Projekt swym działaniem obejmuje 7 JST z woj.lubelskiego, tj. powiat parczewski oraz 6 gmin powiatu (gmina i miasto Parczew, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Milanów, Siemień, Jabłoń).

Najświeższe informacje

24-01-2014
System Informacyjny Powiatu Parczewskiego

System Informacyjny Powiatu Parczewskiego klik powtał w ramach projektu "Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS" współfinansowanego ze środkjów Unii Europejksiej w ramach Programu... Read more

13-01-2014
Zakończenie realizacji projektu

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” z końcem 2013 roku kończy realizację projektu pn. „Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS”... Read more

31-12-2013
Publikacje opracowane w ramach projektu

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami opracowanymi w ramach projektu:Diagnoza społecznego zapotrzebowania nat. poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatu i gmin w zakresie oferowanych usług edukacyjnych, zdrowotnych, komunikacyjnych, kulturalnych informacyjnych:Wstępny Raport z... Read more

23-12-2013
Filmy instruktażowe dla portalu SIP powiatu parczewskiego

Zachęcamy do zapoznania się z którkimi filmami instruktażowymi pokazującymi w jaki sposob dokonywać analiz za pomocą utworzonego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Parczewskiego. Poniżej prezentujemy 5 filmów odnoszących się do 5 obszarów... Read more

16-12-2013
Podsumowanie konferencji

  12 grudnia 2013 w Parczewie odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach... Read more

Najciekawsze artykuły

Co to GIS?

Co to GIS?

GIS (System Informacji Geograficznej) to mapy cyfrowe przechowywane w postaci wektorów, punktów lub regionów, reprezentacje graficzne obiektów w przestrzeni, ale także system informatyczny umożliwiający przeprowadzanie operacji z wykorzystaniem danych mapowych.

Korzyści z GIS

Korzyści z GIS

GIS ma szerokie zastosowanie w planowaniu przestrzennym, które jak wiadomo jest podstawą harmonijnego rozwoju samorządów lokalnych czy w ochronie środowiska - prowadzenie różnego rodzaju monitoringów oraz analiz.

GIS dla samorządów

GIS dla samorządów

W celu sprawnego zarządzania przestrzenią miasta czy gminy trzeba posługiwać się nowoczesnymi narzędziami jakimi są narzędzia GIS - umożliwiającymi integrację zasobów danych przestrzennych, analizowanie ich i wykorzystywanie do podejmowania decyzji.

GIS w zarządzaniu

GIS w zarządzaniu

Praktyka pokazuje, że 80% decyzji w zarządzaniu gminą podejmowanych jest na podstawie informacji przestrzennych, czyli informacji bezpośrednio lub pośrednio odniesionych do położenia na Ziemi.

Dobre przykłady

Dobre przykłady

Dobrym przykładem zastosowania systemu informacji przestrzennej jest powiat wrocławski wroSIP, który budowę swojego systemu rozpoczął w 2002r.

Logo UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.